Mokestis už darželio lankymą

  • Home
  • Mokestis už darželio lankymą
Kindori

Nustatomos šios vienos dienos vaiko maitinimo normos:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

lopšelio grupėse – 2,60 Eur;

darželio grupėse – 2,90 Eur;

priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur, pavakariams – 1,16 Eur;

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

lopšelio grupėse – 2,10 Eur;

darželio grupėse – 2,30 Eur;

priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti nustatytas 1 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur socialiai remtinoms šeimoms.

 

 

 

 

Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų
(globėjų) prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu
nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną,
jeigu:

– vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs,
nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu,
teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia),
pateikus tai patvirtinančius dokumentus. Dokumentai pateikiami vieną kartą, išskyrus atvejus, kai
pasikeitė aplinkybės;

– toje pačioje šeimoje auga (globojami, rūpinami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų
arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį
dokumentą;

– vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo
ugdymo programą, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo
mėnesiais;

– vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

– vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija,
tėvams pateikus ligą patvirtinančius dokumentus;

– vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų
darbingumo lygis, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

 

 

 

 

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

– šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės
pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 1-1247, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-17, i. k. 2021-26095

Vaikas nelanko įstaigos dėl:
– tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba du vaikus iki 12 metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso
138 straipsnyje numatytų papildomų poilsio dienų per mėnesį;
– ligos, apie ligą informavus pirmą nelankymo dieną ugdymo įstaigą įstaigos
nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po
ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija,
įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie
nelankymo priežastis;
– tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš
darbovietės;
– prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
– tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, taip pat darbo nuotoliniu būdu,
pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas darbo nuotoliniu būdu
dienų skaičius, o užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos;
– mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;
– vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėnesiais) tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka;
– nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;

– įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;
– priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos
atitinkamose grupėse);
– kitų priežasčių, informavus pirmą nelankymo dieną įstaigą įstaigos nustatyta
tvarka ir tėvams (globėjams) per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos
pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.

Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui,
priimant vaiką į įstaigą, ir pakartotinai teikiami kiekvienų metų rugsėjo pirmą darbo dieną, o
dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.

Kaip sumokėti