Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis

Jauki ir saugi aplinka Jūsų vaikui

Mūsų darželyje siekiama aktyvaus vaiko dalyvavimo ugdymosi procese, kartu su vaiku kuriant jam aktualų, prasmingą turinį. Čia vaikai tyrinėja, atranda ir sužino, klausia ir kartu ieško atsakymų į jiems rūpimus klausimus.
Kodėl verta rinktis mūsų darželį

Mūsų vertybės

Pagrindinės vertybės, skiepijamos ugdymo procese: jaustis laimingam, saugiam, pripažintam ir įvertintam. Nuolat tobulėti bei gebėti reikšti savo poreikius, jausmus ir emocijas.
Kindori

Mokomės ir žaidžiame

Ugdymo(si) procesas organizuojamas taip, kad būtų plėtojamas visuminis vaiko ugdymas. Plėtojama „darželio be sienų“ idėja.

Sveika aplinka

Didelis dėmesys skiriamas sveikai gyvensenai, mitybai ir aktyviam gyvenimo būdui. Vaikų talentams skleistis siūlome papildomų būrelių bei užsiėmimų;

Įvairūs projektai

Vaikai įtraukiami į įvairiapusę ugdomąją veiklą, kurią inicijuoja nuolat vykstantys trumpalaikiai ir ilgalaikiai projektai, atskleidžiantys ir plėtojantys jų gebėjimus;

Jauku ir smagu

Nuolat atnaujinama šiuolaikiška ugdymo(si) aplinka, kuriamos edukacinės erdvės patalpose bei teritorijoje.

Kaip pateikti prašymą į Vilkpėdės lopšelį-darželį?

Mūsų bendruomenė siekia tenkinti vaikų prigimtinius poreikius, ugdyti kūrybišką ir laisvą asmenybę, teikti kuo kokybiškesnį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Kviečiame prisijungti prie Vilkpėdukų bei pasinerti į kupiną tyrinėjimų bei nuotykių pasaulį!

Įstaigos pristatymas bei savitumas

Mūsų darželio ugdymo(si) turinys atliepia visuminio ugdymosi sampratą. Didelis dėmesys darželio ugdymo programoje skiriamas socialiniam ir emociniam ugdymui. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai, atsižvelgdami į vaikų amžių, poreikius bei gebėjimus, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turinį bei metodus, sudarant kuo palankesnes sąlygas kiekvienam vaikui įgyti ir plėtoti asmenines kompetencijas.

Mūsų programa remiasi humanistine filosofija – pabrėžiama vaiko saviraiškos galimybių svarba ugdymo procese. Vaiko unikalumą, poreikius, sėkmės garantijas, savigarbos puoselėjimą ir saugojimą akcentuoja psichologai – humanistai K. Rodžersas (1989), A. Maslou (1989). Mums artima ir progresyvistinė filosofija: ugdymo paskirtis – išmokyti mokytis, mąstyti. Ypač vertinami aktyvūs ugdymo(si) metodai, kreipiantys ugdytinius į veiklą.

Mūsų vizija

Orientuotos į laikmetį, atviros ugdymo idėjoms, pateisinančios šeimos, vaiko ir visuomenės lūkesčius, ugdymo institucijos kūrimas.

Mūsų misija

Vilniaus Vilkpėdės lopšelis-darželis teikia valstybinius standartus atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį išsilavinimą, padeda pasirengti tolimesniam mokymuisi bei teikia papildomojo ugdymo paslaugas, tenkinančias vaikų saviraiškos ir užimtumo poreikius.
užsiėmimai vaikams

Veiklos

Įstaiga – atvira visuomenei.
Orientuojamės į šeimos poreikius, diegiame naujoves, dalyvaujame įvairiose programose, ES projektuose, siekiame pritraukti kuo daugiau lėšų vaikų ugdymo kokybei gerinti bei šeimų poreikiams tenkinti.

Kindori

Dėmesys vaiko poreikiams

Teikiama logopedo, psichologo, spec. pedagogo bei socialinio pedagogo pagalba. Veiklą vykdo Vaiko Gerovės komisija. Ypatingas dėmesys skiriamas vaiko adaptacijai.

Aktyvi veikla lauke

Plečiamos lauko ugdymo(si) erdvės – įrengta oranžerija (lauko klasė), Basų pėdų takas, multifunkcinė sporto erdvė, edukacinė erdvė „Miestiečio sodas“.

Būreliai

Atsižvelgiant į tėvų bei vaikų poreikius, teikiamos papildomo ugdymo paslaugos.

Renginiai ir projektai

Vykdomi įvairūs edukaciniai grupių ir visos įstaigos projektai;
vyksta daug tradicinių renginių, kuriuose dalyvauja visa įstaigos bendruomenė: šventės, pramogos, parodos, talkos, organizuojamos išvykos ir ekskursijos;

programos, pagal kurias dirbame

Ugdymas įstaigoje

Vykdome ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
Įstaigoje yra 9-ios grupės. Iš jų: trys ankstyvojo amžiaus grupės (1,5-3 m.), keturios ikimokyklinio amžiaus grupės (3-6 m.) ir dvi priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 m.).
Grupių aplinka pritaikyta vaikų poreikiams, nuolat atnaujinama, skatinanti veikti ir tyrinėti.

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Ikimokyklinio ugdymo programą "Vilkpėdukas". Ši programa skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams, kurie, atsižvelgdami į vaikų amžių, poreikius bei gebėjimus, diferencijuoja ir individualizuoja programos ugdymo turinį bei metodus, sudarant kuo palankesnes sąlygas kiekvienam vaikui įgyti ir plėtoti asmenines kompetencijas.
Ankstyvojo amžiaus grupėse ugdymo(si) veikla planuojama ir organizuojama pagal ikimokyklinio ugdymo programą "Vilkpėdukas". Pasitelkiama ugdymo(si) priemonė "Žaismė ir atradimai".
Didžiausias dėmesys skiriamas sėkmingai vaiko adaptacijai. Pasiekimų ir pažangos vertinimas atliekamas gegužės mėn.
Ikimokyklinio amžiaus grupėse ugdymo(si) veikla planuojama ir organizuojama pagal ikimokyklinio ugdymo programą "Vilkpėdukas". Pasitelkiama ugdymo(si) priemonė "Žaismė ir atradimai".
Pasiekimų ir pažangos vertinimas atliekamas du kartus metuose - gruodžio ir gegužės mėn.
Atsižvelgiant į tėvų poreikius, didelį dėmesį skiriame emociniam ir socialiniam ugdymui, taikome socialinio– emocinio ugdymo "Kimočiai" bei "Dramblys" programas.
Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdomoji veikla vykdoma pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Programoje išskirtos 6 ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, visuomeninis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Visos ugdymosi sritys yra lygiavertės ir ugdomos integraliai su kompetencijomis.
Programa siekiama atliepti 5–6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Pasitelkiamas ugdymo(si) priemonių komplektas "Patirčių erdvės". Priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, kurios tikslas - padėti vaikams įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.
Mūsų įstaigos bendruomenė

Vadovai

Ikimokykliniai metai yra be galo svarbūs tolimesnei vaiko asmenybės raidai. Kartu su bendruomene kuriame bei plėtojame glaudžius grupių bei visos įstaigos bendruomenės santykius
Kindori
Kindori

Akimirkos iš lopšelio-darželio gyvenimo

Kaip užregistruoti vaiką į darželį?

Domina galimybė jūsų vaikui ugdytis mūsų įstaigoje- spauskite "Registracija"